Stjórnun|Lengri námskeið

Stjórnendur og starfsmenn í þriðja geiranum

Frjáls félagasamtök og sjálfseignastofnanir

Samstarfsverkefni Opna háskólans í HR og Almannaheilla, samtaka þriðja geirans.

 • Næsta námskeið

  Væntanlegt 2022

 • Staða

  Væntanlegt

 • Lengd

  35 klst.

Verkefna­stjóri

Linda Vilhjálmsdóttir

lindav@ru.is 

599 6341

Þessi námslína verður í boði aftur árið 2022. 

Um námið

Um er að ræða endurbætta námslínu fyrir stjórnendur og starfsfólk innan þriðja geirans.  
Það eru ýmsar áskoranir sem felast í að stjórna og starfa innan félaga í þriðja geiranum sem ekki finnast í hagnaðardrifnum fyrirtækjum eða opinberum stofnunum. Til að mynda er fjármögnun með öðrum hætti, viðskiptavinir eru aðrir og það að stýra hópi sjálfboðaliða kallar á annars konar mannauðsstjórnun.

Markmiðið er að þátttakendur öðlist hagnýta þjálfun í stjórnun sem eykur fagmennsku félaganna og trúverðugleika.

Umfjöllun Morgunblaðisins um þriðja geirann 9. maí 2019.

Meðal þess sem er kennt:

 • Lagaumhverfi.
 • Greining siðferðilegra álitamála og siðareglur.
 • Stefnumótun.
 • Vinna með sjálfboðaliðum.
 • Þjónandi forysta og valddreifing.
 • Samningatækni.
 • Stjórnun fjármála.

Um þriðja geirann

Hugtakið þriðji geirinn nær yfir starfsemi frjálsra félagasamtaka og sjálfseignastofnana sem starfa í almannaþágu og sinna mikilvægri starfsemi í þjóðfélaginu. Félög og samtök í þriðja geiranum eru jafnframt oft í tengslum við hið opinbera sem álitsgjafar vegna verkefna á sérsviðum viðkomandi samtaka.

Fjölbreytt starfsemi

Dæmi um samtök í þriðja geiranum eru Hjartavernd, Blindrafélagið, Umhyggja, Landvernd, Ungmennafélag Íslands, Geðhjálp, Skógræktarfélag Íslands, Rauði krossinn, SÁÁ, Landsbjörg og Krabbameinsfélagið.

Opni háskólinn í HR og Almannaheill 

Námslínan er samstarfsverkefni Opna háskólans í HR og Almannaheilla, samtaka þriðja geirans, sem vinna að sameiginlegum hagsmunamálum fyrir almannaheillasamtök og sjálfseignastofnanir sem starfa í almannaþágu.

Logo-Almannaheilla

Fyrir hverja er námslínan

Námið hentar einstaklingum sem starfa nú þegar fyrir, eða vilja starfa fyrir, frjáls félagasamtök og sjálfseignastofnanir.

Kennsla

Kennarar

Að námslínunni koma margir af færustu sérfræðingum úr háskólaumhverfinu auk samstarfsaðila úr íslensku atvinnulífi sem allir hafa mikla reynslu á sínu sviði.

Kennsluaðferðir

Tímarnir fela í sér bæði hópavinnu og fyrirlestra. Kennsla byggist að miklu leyti á hagnýtum verkefnum sem tengjast störfum innan þriðja geirans hér á landi og erlendis. Einnig er áhersla lögð á persónulega þróun þátttakenda.

Próf og heimavinna

Nemendur þurfa ekki að þreyta próf. Kennarar geta sent þátttakendum lesefni fyrir tíma en reynt er að nýta tímann í kennslu til hins ítrasta.

Skipulag námsins

Námið er 35 klst og hefur verið kennt annan hvern þriðjudag milli kl 9-16 í fimm skipti. Hvort sem er á vorönn eða haustönn.

Lotur

Lota 1/5

Frjáls félagasamtök, stjórnarhættir og réttarumhverfi

Í námskeiðinu verða frjáls félagasamtök, sjálfseignarstofnanir og sjóðir skilgreind og fjallað um sérstöðu þeirra. Fjallað verður um hlutverk, umfang og þróun þessa sviðs á Íslandi. Gerð verður grein fyrir íslenskum lögum og reglum sem gilda um félagasamtök. Einnig verður kynnt frumvarp til laga um almannaheillasamtök. Stjórnskipulag og skipulagsform félaga verða tekin til umfjöllunar. Sérstök áhersla verður á hlutverk og val stjórna í félögum, samstarf, verkaskiptingu milli stjórnar, framkvæmdastjóra og starfsfólks og fagleg vinnubrögð við skipulag stjórnarfunda.

Efnið verður tengt raunhæfum dæmum og verkefnavinnu.

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur:

 • Hafi aukna þekkingu á umhverfi og sérstöðu frjálsra félagasamtaka og sjálfseignastofnana.
 • Hafi fengið umfjöllun um stjórnskipulag og skipulagsform félaga.
 • Hafi aukna þekkingu á hlutverki og val stjórna í félög.
 • Hafi betri yfirsýn yfir íslensk lög og reglur um félagasamtök 

Leiðbeinendur: Dr. Steinunn Hrafnsdóttir og Hildur Tryggvadóttir Flóvenz

 

Lota 2/5

Siðferði við stjórnun almannaheillasamtaka

Almannaheillasamtök hafa flest hver skýr samfélagsleg hlutverk. Þau hafa gjarnan sérfræðiþekkingu sem veitir þeim vægi og vald á sínu sviði og  byggja oft tilveru sína á trausti frá almenningi, félagsmönnum sínum, yfirvöldum og öðrum hagaðilum. Við það bætist að almannaheillasamtök eru rekin af hugsjón og markmiðum án hagnaðarsjónarmiða en eru þó oft að sýsla með fjármuni, gæði og hagsmuni sem eftirsóknarverðir eru. Slíku hlutverki fylgir mikil siðferðileg ábyrgð gagnvart hagaðilum. Siðferðileg álitamál geta komið upp hjá almannaheillasamtökum sem snerta hagsmunaárekstra, umboðsvandann og þegar verðugar hugsjónir blinda fólki sýn og tilgangurinn helgar meðalið. Í þessum hluta fjöllum við um siðferðilegan grundvöll almannaheillasamtaka, siðferðileg álitamál sem geta komið upp í starfi þeirra og mikilvægi þess að auk tæknilegrar fagþekkingar sé til staðar virk siðfræðileg menning og umræðuhefð um þau álitamál sem upp koma í starfinu. Sérstök áhersla verður á leiðir til að greina álitamál og hagnýt tól, eins og ákvarðanalíkön og siðareglur, til að almannaheillafélög geti leyst þau á farsælan máta.

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur:

 • Hafi aukna þekkingu á siðfræðihugtökum og algengum siðferðilegum áskorunum í starfi almannaheillasamtaka.
 • Hafi öðlast leikni í að greina siðferðileg álitamál og leysa þau með aðferðum siðfræðinnar.
 • Hafi betri yfirsýn og færni til að móta sér heildstæða skoðun á siðferðilegu hlutverki almannaheillasamtaka og skapa menningu þar sem mikilvæg siðferðileg málefni eru rædd og leitast er við að finna lausnir á siðferðilegum áskorunum.

Leiðbeinandi: Ketill Berg Magnússon, MA og MBA

Lota 3/5

Forysta og stjórnun í þriðja geiranum

Forysta er ekki sjálfgefinn hluti af starfsheiti eða formlegri stöðu. Forysta er meðvitað val um að vinna með fólki þannig að það upplifi eigin styrkleika og hafi kjarkinn og þrautseigjuna til að þjóna markmiðum heildarinnar. 

Á námskeiðinu verður fjallað um lykilatriði árangursríkrar og þjónandi forystu.  Meðal viðfangsefna verða mikilvægi verkefna- og valddreifingar, góðrar samvinnu, virkrar hlustunar, góðs liðsanda og starfsánægju og hvernig leiðtoginn fær starfsfólk með sér í lið.

Einnig verður farið í áherslur í stjórnun og skipulagningu starfa sjálfboðaliða og þær sértæku áskoranir mannauðsstjórnunar og starfsmannastefna þegar unnið er með sjálfboðaliðum, nýliðun þeirra og þjálfun. Fjallað verður um hvað hafa beri í hug varðandi samspil og samstarf sjálfboðaliða og starfsmanna.  

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur:

 • Hafi eflt leiðtogahæfileika sína
 • Hafi betri þekkingu á eigin styrkleikum og tækifærum til umbóta
 • Geti betur dreift verkefnum og valdi
 • Hafi aukna þekkingu á því hvernig megi stuðla að góðum starfsanda
 • Þekki fýsilegar áherslur í stjórnun og skipulagningu starfa sjálfboðaliða
 • Þekki hvað þarf að hafa í huga varðandi samspil og samstarf sjálfboðaliða og starfsmanna
 • Hafi kynnst mannauðsstjórnun og starfsmannastefna
 • Þekki leiðir og áherslur í tenglsum við nýliðun og þjálfun sjálfboðaliða starfsmanna
 • Þekki hvernig meta megi störf og umbuna vegn verkefna

Leiðbeinendur: Sigurður Ragnarsson og Kristján Sturluson

Lota 4/5

Fjármálastjórnun, fjáraflanir og samningatækni

Farið verður í gegnum helstu þætti sem hafa þarf í huga við rekstur lítilla og meðalstórra félaga.
Meðal þess sem tekið verður til umfjöllunar er samband markaðsmála og fjármagn. Gerð kostnaðargreininga, rýniferla og fjárhagslegt eftirlits.
Farið verður yfir lykilþætti fjármála- og rekstrarstjórnunar í samhengi við áætlanagerð. Á námskeiðinu verður jafnframt fjallað um styrkumsóknir og fjáraflanir.

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur:

 • Aukin þekking á rekstri og fjármálum félagasamtaka.
 • Betri skilningur á áætlanagerð og tengslum hennar við dagleg störf.

 • Skilningur á mikilvægi innra eftirlits og skilvirkra ferla í rekstri og stjórnun.

 • Skilji samhengi allra þeirra þátta sem mynda fyrirtækjaheild/félagsheild.  

 • Betri þekking á samningum og tengsl þeirra við félagið og rekstur þess.

 • Öðlist betri þekkingu á eðli og breytilegu umfangi fjáraflana í ljósi stefnu félagsins.

Leiðbeinandi: Þóra Þórarinsdóttir, Framkvæmdastjóri Áss styrktarfélags

Lota 5/5

Stefnumótun almannaheillasamtaka

Öllum starfseiningum, og þar á meðal félagasamtökum og almannaheillasamtökum, er nauðsynlegt að hafa skýra sýn á tilganginn fyrir tilvist sinni og hvernig nýta eigi og samþætta starfsemina þeim tilgangi til mestrar framþróunar. Kjarni námskeiðsins felst í því að kynnast af hverju stefnumótun er mikilvæg, hvað felst í stefnu og hvernig farið er að því að móta hana. Áhersla verður á hagnýta nálgun og skýra tengingu við starfsumhverfi félagasamtaka. Nemendur fá tækifæri til að vinna að verkefnum fyrir sína starfsemi.

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur:

 

 • Skilji tilgang og mikilvægi stefnumótunar.
 • Skilji hvað felst í stefnumótun og þekki helstu hugtök því tengt.
 • Þekki til verklags við mótun stefnu.
 • Hafi spreytt sig á mótun stefnu.
Leiðbeinandi: Dr. Ómar H. Kristmundsson

 

Að námi loknu

Markmiðið með náminu er að þátttakendur öðlist hagnýta þjálfun í stjórnun sem eykur fagmennsku og trúverðugleika. 

Nemendur fá staðfestingu á að hafa lokið námslínunni.

Hagnýtar upplýsingar

 • Innifalið í verði eru öll námskeiðsgögn.
 • Þátttakendur fá láttan hádegisverð og kaffiveitingar á námskeiðsdögum.

Flest stéttarfélög niðurgreiða hluta námskeiðsgjalda fyrir sína félagsmenn.  

Samstarfsaðilar

Samstarfsadilar_thridjigeirinn_4logo

Hér koma leiðbeinendur

 

Leiðbeinendur

Dr. Steinunn Hrafnsdóttir

Prófessor við félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands

Hildur Tryggvadóttir Flóvenz

Ráðgjafi hjá KPMG

Ketill Berg Magnússon

Mannauðsstjóri Marel á Íslandi

Sigurður Ragnarsson

Aðjúnkt við Háskólann á Akureyri og framkvæmdastjóri Forystu og samskipta.

Kristján Sturluson

Sveitarstjóri Dalabyggðar

Þóra Þórarinsdóttir

Framkvæmdastjóri Áss styrktarfélags

Dr. Ómar H. Kristmundsson

Prófessor við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands

Umsagnir

Stjórnendur í þriðja geiranum

"Námskeiðið veitti mér faglega yfirsýn yfir viðfangsefni sem ég fæst við í mínu sjálfboðastarfi. Það hefur skilað sér í auknu sjálfstrausti og faglegri vinnubrögðum. Þess að auki hefur námið víkkað sjóndeildarhringinn þegar kemur að sjálfboðaliðamenningu. Eftir að námskeiðinu lauk vissi ég því mun betur hvar og hvernig ég gæti aflað mér nánari upplýsingar um faglega nálgun í störfum þriðja geirans.Kennararnir höfðu mikla þekkingu á efninu og áhugi þeirra smitaði út frá sér. Þátttakendahópurinn samanstóð af fólki sem brennur fyrir fjölbreyttum málefnum og það var áhugavert að hlusta á innlegg þeirra um lausnir og vandamála í þriðja geiranum."

Marta Magnúsdóttir, formaður hjá Bandalagi íslenskra skáta.

Framkvæmdastjóri Ungmennafélags Íslands

„Starf ungmennafélaga og íþróttafélaga er gríðarlega umfangsmikið og víðtækt. Félögin og reyndar samfélagið allt er mjög metnaðarfullt og eðlilega eru gerðar miklar kröfur til stjórnenda um fagleg vinnubrögð. Það er mikilvægt að bjóða upp á nám sem stjórnendur og starfsmenn ungmenna- og íþróttafélaga geta nýtt sér. Þar eru þau verkfæri sem nýtast nútíma samfélaginu til heilla.“

Framkvæmdastjóri Öryrkjabandalags Íslands

„Mikilvægt er að frjáls félagasamtök þróist í takt við samfélagið, geti tekist á við ný og breytt verkefni og mætt auknum kröfum um fagleg vinnubrögð.
Starfsumhverfi frjálsra félagasamtaka er oft á tíðum ólíkt því sem gengur og gerist hjá fyrirtækjum í eigu ríkis eða í einkarekstri.
Því ber að fagna því að boðið sé upp á nám sem er sérstaklega ætlað stjórnendum í þriðja geiranum.
Með þátttöku stjórnenda í námi af þessu tagi má auka gæði í rekstri og starfsemi þeirra.“


Fleiri námskeið

Ferla- og gæðastjórnun

 • Hefst:
 • Lengd: 28 klst.
 • Verð: 264.000
 • Lengri námskeið
 • |
 • Væntanlegt

Fjármál og rekstur fyrirtækja

 • Hefst: 2. mars 2022
 • Lengd: 28 klst
 • Verð: 274.000 kr.
 • Lengri námskeið
 • |
 • Skráning hafin