Stjórnun|Lengri námskeið

PMD stjórnendanám HR

Programme for Management Development

Sívaxandi kröfur eru gerðar til stjórnenda samtímans. Með því að ljúka PMD stjórnendanámi HR hafa stjórnendur eflt til muna faglega þekkingu sína og aukið færni sína, frumkvæði og sjálfstraust.

 

 

 • Næsta námskeið

  8. september 2022

 • Staða

  Skráning hafin

 • Lengd

  98 klst.

 • Verð

  789.000 kr.

Verkefna­stjóri

Björg Rún Óskarsdóttir

bjorgrun@ru.is

599 6300

Um námið

Með því að ljúka PMD-náminu hafa stjórnendur eflt til muna faglega þekkingu sína og aukið færni sína, frumkvæði og sjálfstraust.

Námskeið fjalla meðal annars um samningatækni, aðferðir straumlínustjórnunar, markaðsmál, breytingastjórnun, fjármálastjórnun, stefnumótun og aðferðir til að leysa úr ágreiningi.

Sigurjón Ingi Garðarsson, hópstjóri í hugbúnaðardeild Valitor.

Meðal þess sem er kennt:

 • Að efla umbótastarf og laga ferla.
 • Að setja sér markmið um framfarir og vinna að áætlun um árangur.
 • Geta hjálpað starfsfólki að takast á við óvissuástand í kjölfar breytinga.
 • Skilja notkun markaðsgreininga og mælinga.
 • Skilja samhengi rekstrar, efnahags og sjóðstreymis.
 • Hafa þekkingu og skilning á verðmati fyrirtækis.
 • Að geta tekið rökstuddar ákvarðanir um siðferðisleg álitaefni í viðskiptum.
 • Að þekkja greiningartæki sem notuð eru við stefnumótun.
 • Samningatækni.

Um stjórnun

Stjórnendur samtímans þurfa að hafa þekkingu á ótal þáttum sem tengjast starfsemi fyrirtækja og stofnana, sama hver stærð starfseminnar er. Þeir þurfa líka að hugsa um þróun starfsfólks og sína persónulegu þróun en þannig verða stjórnendur góðir leiðtogar. PMD-námið er hannað að erlendri fyrirmynd og lagað að íslenskum aðstæðum.

Fyrir hverja er námið

Námið er ætlað stjórnendum sem vilja bæta við menntun sína og hæfni samhliða vinnu, án þess að skuldbinda sig til langtímanáms. Mælst er til þess að þátttakendur hafi minnst þriggja ára stjórnunarreynslu og haldbæra menntun.

Kennsla

Kennarar í PMD stjórnendanáminu eru níu talsins. Þau eru séfræðingar í samfélagslegri ábyrgð, mannauðsstjórnun, eru ráðgjafar, rannsakendur og framkvæmdastjórar.

Lögð er áhersla á að þátttakendur séu ekki einungis að tileinka sér nýja þekkingu og færni á námskeiðunum sjálfum, heldur eru þátttakendur hvattir til að endurmeta og bæta stjórnunaraðferðir sínar á milli kennslulota.

Hagnýt verkefni 

Kennslan byggir að miklu leyti á hagnýtum verkefnum tengdum atvinnulífi og alþjóðaumhverfi. Í einhverjum námslotum fá nemendur tækifæri til að vinna að verkefnum tengdum því fyrirtæki sem þeir starfa hjá.

Próf og heimavinna

Þátttakendur þreyta ekki próf og þeim er ekki sett fyrir heimavinna. Þeir geta þó þurft að lesa stutt raundæmi (e. case) eða sambærilegt fyrir upphaf einhverra lota.

Skipulag námsins

Námið er alls 98 klst. og hefst í september ár hvert. Það samanstendur af sjö tveggja daga lotum sem kenndar eru með um það bil fjögurra vikna millibili á fimmtudögum og föstudögum frá kl. 9 - 16.

Lotur

Lota 1/11

Stjórnun og forysta

8. og 9. september 2022

Fjallað er um helstu þætti stjórnunar og hin mismunandi hlutverk stjórnandans. Rætt er um helstu viðfangsefni stjórnunar, mun á stjórnun og forystu sem og mismunandi forystu- og stjórnunarstíla. Einnig er fjallað um mikilvægi þess fyrir stjórnendur og leiðtoga í ábyrgðarstörfum að huga að eigin líðan. Í lotunni er áhersla á að efla sjálfsskilning og sjálfsþekkingu þátttakenda á eigin nálgun á stjórnun og forystu.

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur:

 • Þekki betur eigin styrkleika og tækifæri til áhrifa
 • Hafi sett sér markmið um framfarir og unnið að áætlun um árangur
 • Hafi styrkt eigin þekkingu á stjórnun og náð betri yfirsýn yfir rekstur
 • Hafi eflt eigin leiðtogahæfileika og hafi betri sýn á áskoranir og tækifæri

Leiðbeinandi: Dr. Auður Arna Arnardóttir, lektor og forstöðumaður MBA í HR.

Lota 2/11

Stefnumótun

6. október 2022

Hlutverk stjórnenda er meðal annars að samþætta starfsemi ólíkra sviða og eininga og búa þannig heildina undir óvissa framtíð. Hlutverkið felur því í sér að hanna stefnu fyrir ólík svið með heildarhagsmuni að leiðarljósi. Kjarni námskeiðsins felst í því að kynna aðferðarfræði stefnumótunar og verkfæri hennar til að auðvelda stjórnendum og sérfræðingum greiningarvinnu, gerð stefnu og innleiðingu hennar. Áhersla verður á hagnýta nálgun, bæði hvað fyrirlestra og verkefni varðar. Nemendur fá tækifæri til að vinna að verkefnum fyrir sinn rekstur/starfsemi.

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur:

 • Hafi fengið kynningu á helstu hugtökum stefnumótunar.
 • Þekki til nokkurra mikilvægra greiningartækja við stefnumótun.
 • Geti beitt viðeigandi tækjum og tólum vegna slíkrar greiningarvinnu.
 • Hafi spreytt sig á nokkrum af þeim aðferðum sem kynntar verða.

 

Leiðbeinandi: Dr. Þröstur Olaf Sigurjónsson, dósent við viðskiptadeild HR.

Lota 3/11

Persónuleg þróun I

7. október 2022

Undanfarin ár hefur umræða um persónulega þróun orðið fyrirferðameiri en áður. Einnig mikilvægi þess að stjórnendur líti inn á við og þekki sjálfa sig vel, svo þeir megi verða betri stjórnendur fyrir aðra. Reyndar hefur því verið haldið fram að þetta sé algjört lykilatriði til að ná árangri og til að ná því að verða leiðtogi.

Það að þróa sig sem manneskju og sem fagmann er ævilangt ferli sem nálgast má með ýmsum hætti. Það getur krafist kjarks, því það er ekki nóg að sjá tækifæri til að bæta okkur og jafnvel að taka ákvörðun um það, ef því er svo ekki komið í raunverulega framkvæmd. Þetta er ögrandi og skemmtilegt verkefni sem auðveldara er um að tala en að gera, eins og sagt er.

Til að ná settum markmiðum hjálpar mikið að þekkja eigin styrkleika. Þegar við notum styrkleika okkar þá reynast verkefnin okkar auðveldari og skemmtilegri. Markmið námslotunnar er því að hver og einn finni hvar þeir liggja og þannig er hægt að byggja á þeim til að efla okkur og í leiðinni aðra, til að ná enn meiri árangri. Stærstu tækifærin í persónulegri þróun liggja einmitt þar.

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur:

 • Hafi áttað sig á markmiðum sínum og hvar helstu tækifæri til persónulegrar þróunar liggja
 • Þekki eigin styrkleika og hvernig þá langar til að þróa sig áfram
 • Séu byrjaðir að vinna í breytingum á hegðun og vinnulagi og hafi kynnst aðferðum og verkfærum til þess

Leiðbeinandi: Herdís Pála Pálsdóttir, framkvæmdastjóri rekstrarsviðs og mannauðsstjóri Deloitte á Íslandi.

Lota 4/11

Rekstur og verðmætasköpun

10. og 11. nóvember 2022

Það er hlutverk stjórnenda að gæta hagsmuna hluthafa og leitast við að ná sem mestri arðsemi í rekstri. Í því felst m.a. að skilningur á grundvallaratriðum fjármálafræði verða að vera til staðar. Á það jafnt við atriði er varða samhengi rekstrar, efnahags og sjóðstreymis sem og þekkingu og skilning á verðmati fyrirtæki (e. Corporate valuation).

Stjórnandi verður að þekkja mismun á hagsmunum  lánardottna og hluthafa og vera í stakk búinn til að skoða verðmat og forsendur rekstraráætlana á gagnrýnin hátt. Farið verður í gegnum skráningu fyrirtækja á hlutabréfamarkað með hliðsjón af framangreindu.

Áhersla verður lögð á hagnýta beitingu aðferða í verkefnavinnu og fá nemendur tækifæri til að vinna að verkefnum tengt því fyrirtæki sem þeir starfa hjá. A.m.k. einn gestafyrirlesari mun deila reynslu sinni með nemendum.

Að námskeiðinu loknu er stefnt að því að þátttakendur:

 • Hafi almennan skilning á ársreikningum og hvernig einstakir þættir þeirra tengjast verðmætasköpun fyrirtækja.
 • Hafi náð tökum á helstu hugtökum fjármála, einkum þeim sem lúta að verðmati.
 • Geti skoðað niðurstöður verðmats á gagnrýninn hátt og þekki helstu aðferðir.
 • Hafi almenna og hagnýta þekkingu á helstu þáttum í stjórnun fjármála.

Leiðbeinandi: Almar Guðmundsson, MBA.

Lota 5/11

Straumlínustjórnun

8. desember 2022

Aðferðafræði straumlínustjórnunar (e. lean management) hefur nýst vel við að opna augu stjórnenda fyrir þeim gríðarlegu möguleikum til umbóta og framfara sem liggja falin í viðskiptaferlum ólíkra fyrirtækja. Í þessari lotu verður farið yfir grunnhugsun straumlínustjórnunar og skoðað hvernig hún er frábrugðin hefðbundnum stjórnunaraðferðum. Megininntak aðferðanna verður kynnt og dæmi um tæki og tól sem notuð eru í straumlínustjórnun tekin.

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur:

 

 • Hafi öðlast almenna þekkingu á straumlínustjórnun og birtingarmyndum hennar
 • Hafi lært að koma auga á og bregðast við sóun og þekki mismunandi tegundir sóunar
 • Hafi kynnst aðferðum sem styðja við eflingu umbótastarfs og straumlínulögun ferla með þarfir viðskiptavina að leiðarljósi

 

Leiðbeinandi: Pétur Arason, MSc., Chief challenger of status quo hjá Manino

Lota 6/11

Samfélagsleg ábyrgð

9. desember 2022

Ákvarðanir stjórnenda í fyrirtækjum hafa áhrif á alla þá sem eiga samskipti við fyrirtækin og geta verið afar afdrifaríkar fyrir einstaklinga, önnur fyrirtæki og heilu samfélögin. Viðskipti og fyrirtæki eru hluti af samfélaginu og þeim þarf að stjórna af ábyrgð og í sátt við þá sem eiga hagsmuna að gæta.

Í þessu námskeiði verður samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja (e. Corporate Social Responsibility) kynnt og siðferðileg álitamál í viðskiptum kryfjuð. Þátttakendur fá þjálfun í að taka ákvarðanir um siðræn málefni í viðskiptum og kynnast því hvernig innleiða má ábyrga starfshætti í fyrirtækjum. Þetta er ekki eingöngu tæknilegt námskeið heldur fjallar það um lífssýn nemenda, gildi og hvernig orðspor þeir vilja eiga í viðskiptum. Stuðst verður við raundæmi úr íslensku og alþjóðlegu viðskiptalífi.

Að námskeiði loknu er stefnt að því að þátttakendur:

 

 • Geti beitt helstu aðferðum viðskiptasiðfræði og samfélagslegrar ábyrgðar
 • Hafi öðlast þjálfun í að greina álitaefni um samfélagsábyrgð og siðferði í viðskiptum
 • Geti betur komið auga á siðferðisleg álitaefni í viðskiptum og tekið rökstuddar ákvarðanir um þau

 

Leiðbeinandi: Ketill Berg Magnússon, MBA, mannauðsstjóri Marel og stundakennari við viðskiptadeild HR.

Lota 7/11

Breytingastjórnun

12. og 13. janúar 2023

Breytingar reyna oft meira á þolrifin en ætla má í fyrstu. Í þessum námskeiðshluta verða kynnt til sögunnar þættir sem tengjast bæði skipulagi og mannlegri hegðun. Til þess að breytingar megi verða farsælar er lykilatriði að skýr sýn sé til staðar, rétt sé að upplýsingagjöf staðið og áfangar breytinganna séu vel skilgreindir.

Mikilvægt er að leggja áherslu á stýringu væntinga og takast á við afleiðingar þess óvissuástand sem breytingar hafa gjarnan í för með sér. Ennfremur verður stuttlega komið inn á krísustjórnun.

Yfirferðin mun einkennast af stuttum fyrirlestrum, umræðum, verkefnum og stuttum dæmisögum (e. case studies).

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur:

 

 • Kunni skil á helstu þáttum er varða skipulag og mannlega þætti breytingarstjórnunar.
 • Hafi yfirsýn yfir helstu þætti breytingaferlisins og geti skilgreint krítíska þætti.
 • Hafi fengið æfingu í því að takast á við helstu áskoranir breytingastjórnunar.

 

Leiðbeinandi: Dr. Þóranna Jónsdóttir, ráðgjafi og fyrrum forseti viðskiptadeildar HR.

Lota 8/11

Samningatækni

9. febrúar 2023

Samningagerð og ákvörðunartaka kemur við sögu á hverjum degi í starfi allra stjórnenda – gagnvart samstarfsfólki, viðskiptavinum og fjölskyldunni. Hvernig til tekst skiptir miklu máli fyrir velgengni stjórnanda og viðkomandi fyrirtækis. Góð ákvörðunartaka krefst engra sérstakra persónueiginleika eða bellibragða heldur geta allir bætt árangur sinn umtalsvert með því að beita einföldum grundvallarreglum og vinnuaðferðum.

Færni lærist ekki af fyrirlestrum heldur með æfingu og heiðarlegri endurgjöf í afslöppuðu og opnu umhverfi. Í vinnustofunni takast þátttakendur á við hagnýtar æfingar í samningatækni sem kristalla þær grundvallaráskoranir sem samningamenn standa frammi fyrir – og fá endurgjöf úr æfingunni sjálfri, frá mótaðilum og frá leiðbeinanda. Þátttakendur fá lesefni og hagnýtar æfingar.

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur:

 • Fái skilning á undirliggjandi þáttum í samningaviðræðum og helstu hugtökum samningatækni
 • Auki hæfni sína til að leysa úr ágreiningi og snúa átökum í árangursríkt samstarf
 • Nýti hæfileika sína til að ná hagstæðri niðurstöðu og skapa traust fyrir langtíma viðskiptasambönd
 • Njóti aukins sjálfstrausts í samningaviðræðum og geti nýtt þekkingu sína til að stjórna gangi viðræðna og beina þeim til hagstæðrar niðurstöðu


Leiðbeinandi: Kristján Reykjalín Vigfússon, háskólakennari, við Viðskiptadeild HR - sérfræðingur í stefnumótun og samningatækni

Lota 9/11

Árangur á markaði

10. febrúar 2023

Lögð er áhersla á aðferðir til að auka virði viðskipta og koma því á framfæri til mismunandi markhópa. Farið er í mikilvægi þess að fyrirtæki skapi sér viðvarandi samkeppnisyfirburði með notkun markaðsgreininga og mælinga. Fjallað er um það hvernig markaðsmálum er háttað hjá árangursríkum fyrirtækjum og hvernig þau skapa og notfæra sér þekkingu á neytendahegðun í gagnamiðaðri markaðssetningu.

Meðal efnis er stefnumótun og áætlanagerð, vörumerkjastjórnun, neytendasálfræði og tækni til að greina og móta hegðun neytenda. Núverandi og framtíðar stjórnendum markaðsmála er kennt að horfa enn lengra en áður, ekki einungis á ánægju neytenda og starfsmanna, heldur á aðrar stærðir sem leiða til árangurs í markaðssetningu.

Að námskeiðinu loknu er stefnt að því að þátttakendur:

 

 • Séu neytendamiðaðir og þekki mikilvæg atriði í neytendasálfræði
 • Þekki samþætt markaðssamskipti og helstu kennitölur markaðsfræðinnar
 • Hafi öðlast innsýn inn í stafræna markaðssetningu

 

Leiðbeinandi: Dr. Valdimar Sigurðsson, prófessor við viðskiptadeild HR.

Lota 10/11

Innleiðing stefnumótunar: Að koma stefnu í framkvæmd

9. mars 2023

Stefnumótun er líklega einn mikilvægasti þátturinn í að fyrirtæki og stofnanir ná rekstrar- og samfélagslegum markmiðum sínum. Góðir stjórnendur eyða æ meiri tíma í stefnumótandi ákvarðanatöku þar sem tekið er tillit til samkeppnisaðstæðna og getu fyrirtækis til að breytast, þróast og takast á við nýjar aðstæður.

Stefnumótun og gerð hennar hefur fengið mikla athygli frá stjórnendum og starfsfólki fyrirtækja undanfarin ár, en minna hefur farið fyrir umræðu um framkvæmd stefnumótunar. Í þessari lotu verður lögð sérstök áhersla á framkvæmd stefnumótunar og tekist sérstaklega á við verklegar æfingar sem geta hjálpað stjórnendum og starfsfólki við að innleiða stefnumótandi breytingar.

Að námskeiði loknu er stefnt að því að þátttakendur:

 • Velti upp hverjir það eru sem eiga að koma að stefnumótandi ákvörðunum og hvers vegna
 • Þekki hverjar helstu hindranir við innleiðingu stefnumótunar eru
 • Hafi öðlast skilning á þeim þáttum sem auka líkurnar á farsælli innleiðingu
 • Hafi kynnst þeim verkfærum og vinnustofum sem hægt er að beita við innleiðingu

Leiðbeinandi: Kristján Reykjalín Vigfússon, háskólakennari, við Viðskiptadeild HR - sérfræðingur í stefnumótun og samningatækni

Lota 11/11

Persónuleg þróun II

10. mars 2023

Undanfarin ár hefur umræða um persónulega þróun orðið fyrirferðameiri en áður. Einnig mikilvægi þess að stjórnendur líti inn á við og þekki sjálfa sig vel, svo þeir megi verða betri stjórnendur fyrir aðra. Reyndar hefur því verið haldið fram að þetta sé algjört lykilatriði til að ná árangri og til að ná því að verða leiðtogi.

Það að þróa sig sem manneskju og sem fagmann er ævilangt ferli sem nálgast má með ýmsum hætti. Það getur krafist kjarks, því það er ekki nóg að sjá tækifæri til að bæta okkur og jafnvel að taka ákvörðun um það, ef því er svo ekki komið í raunverulega framkvæmd. Þetta er ögrandi og skemmtilegt verkefni sem auðveldara er um að tala en að gera, eins og sagt er.

Til að ná settum markmiðum hjálpar mikið að þekkja eigin styrkleika. Þegar við notum styrkleika okkar þá reynast verkefnin okkar auðveldari og skemmtilegri. Markmið námslotunnar er því að hver og einn finni hvar þeir liggja og þannig er hægt að byggja á þeim til að efla okkur og í leiðinni aðra, til að ná enn meiri árangri. Stærstu tækifærin í persónulegri þróun liggja einmitt þar.

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur:

 • Hafi áttað sig á markmiðum sínum og hvar helstu tækifæri til persónulegrar þróunar liggja
 • Þekki eigin styrkleika og hvernig þá langar til að þróa sig áfram
 • Séu byrjaðir að vinna í breytingum á hegðun og vinnulagi og hafi kynnst aðferðum og verkfærum til þess


Leiðbeinandi: Herdís Pála Pálsdóttir, framkvæmdastjóri rekstrarsviðs og mannauðsstjóri Deloitte á Íslandi.

Að námi loknu

Þátttakendur fá staðfestingu á að hafa lokið námslínunni.

Inntökuskilyrði

Hverri umsókn þarf að fylgja ferilskrá sem tiltekur:

 • Menntun
 • Starfsferil
 • Stjórnendaferil

Hagnýtar upplýsingar

Innifalið í verði eru:

 • Öll námsgögn.
 • Morgunkaffi, hádegismatur og eftirmiðdagshressing þá daga sem kennt er.
Hér koma leiðbeinendur

Leiðbeinendur

Auður Arna Arnardóttir

Forstöðumaður MBA náms og dósent við viðskiptadeild HR. PhD

Herdís Pála Pálsdóttir

Reyndur stjórnandi, stjórnunarráðgjafi og stjórnendaþjálfi

Almar Guðmundsson

Stundakennari

Pétur Arason

Chief challenger of status quo hjá Manino. MSc

Dr. Þröstur Olaf Sigurjónsson

Dósent við viðskiptadeild HÍ. PhD

Dr. Þóranna Jónsdóttir

Ráðgjafi á sviði breytingastjórnunar og stjórnarhátta

Dr. Valdimar Sigurðsson

Prófessor við viðskiptadeild HR. PhD

Ketill Berg Magnússon

Mannauðsstjóri Marel á Íslandi

Kristján Reykjalín Vigfússon

Háskólakennari, við Viðskiptadeild HR - sérfræðingur í stefnumótun og samningatækni

Umsagnir

PMD stjórnendanám

"Námið hefur nýst mér vel í starfi þar sem ég hef miklu betri innsýn í rekstur fyrirtækja og er miklu betur undirbúinn til að takast á við ný verkefni og breytingar með mínu starfsfólki."

Sigurjón Ingi Garðarsson, hópstjóri í hugbúnaðardeild Valitor

 


Fleiri námskeið

Ferla- og gæðastjórnun

 • Hefst:
 • Lengd: 28 klst.
 • Verð: 264.000
 • Lengri námskeið
 • |
 • Væntanlegt

Fjármál og rekstur fyrirtækja

 • Hefst: 2. mars 2022
 • Lengd: 28 klst
 • Verð: 274.000 kr.
 • Lengri námskeið
 • |
 • Skráning hafin